മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സൌജന്യ യുഎസ്എ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ്

0

നിങ്ങളുടെ കാർട്ട് ശൂന്യമാണ്

IS-LM-1007 അതിശയകരമായ റാപ്-ഓൾഡ് ആൻഡ് ഫ്ലവർ പോളിഷ്ഫണിന്റെ വസ്ത്രം

Elegant spaghetti strap dress. Overlap layers of polyester chiffon with floral accent on one side of the dress. Detachable flower appliqué, Spaghetti straps, Side zipper closure, Matching Scarf Included, Closed-back, 100% Polyester Chiffon, Made in USA.

Only in Colors/Sizes on Sale Black...S 2X

In stock for Immediate Shipment.


വലുപ്പം
നിറം
കറുത്ത

Subscribe