മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സൌജന്യ യുഎസ്എ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ്

0

നിങ്ങളുടെ കാർട്ട് ശൂന്യമാണ്

ആ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്ക് ഫാബ്രിക്ക് യാർഡേജ് IS-Pure Silk Charmeuse

ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രത്യേക പ്രോജക്ടുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ 19 മിഴിവ് പാൽ സിൽക്ക് ചാർമ്മൂസിന്റെ ഫാബ്രിക്ക് യാർഡജ്. മികച്ച നിലവാരമുള്ളത് [വൈറ്റ് ഇൻ വെയിത്ങ് ഇൻ വെസ്റ്റ്], പ്യുവർ സിൽക് ചർമ്യൂസെ കളേർസ് ഉടൻ ഷിപ്പിംഗിനായി സ്റ്റോക്ക്, ഒരു യാർഡ് മിനിമം

നിറം
83 ഡൈഡ് വൈറ്റ് [100 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള]
560 ബിസ്ക് [46 ഇഞ്ച് വീതി]
507 ചോക്ലേറ്റ് [46 ഇഞ്ച് വീതി]
507- മെർലോട്ട് [46 ഇഞ്ച് വീതി]

Subscribe