മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സൌജന്യ യുഎസ്എ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ്

0

നിങ്ങളുടെ കാർട്ട് ശൂന്യമാണ്

ഷൈനി & സ്లిక్ ഏസിറ്റാറ്റ് ബ്രൈറ്റ് സാറ്റിന്റെ കസ്റ്റം മേഡ് ഷീറ്റ് സെറ്റ് [വില തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷനുകൾ]

Sets of super slick Acetate Bridal Satin. Only for you, 100% Acetate has this super slick feeling that is unique to acetate satin. Custom made for a perfect fit for your mattress. All sets include fitted bottom sheet, flat sheet & 2 pillowcases of the same mattress size. [Twin: One Standard size pillowcase.] Select your mattress size and depth. Base price is for a Twin Size 8 inches deep. Deeper mattresses and Sizes vary in price. Please note that acetate is not a truly washable satin. Usable life can vary especially with the bottom sheet and pillowcases. Discounts are not applicable to custom-made orders. For Adjustable Beds, we strongly suggest you add to the fitted bottom sheet: Anchor-Tite Corners [optional], plus Wing Design at sides to allow room to flex [optional]. Click on Images to View Colors Please allow 2-3 weeks to ship.


Subscribe