മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സൌജന്യ യുഎസ്എ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ്

0

നിങ്ങളുടെ കാർട്ട് ശൂന്യമാണ്

ഷൈനി & സ്లిక్ ഏസിറ്റാറ്റ് ബ്രൈറ്റ് സാറ്റിനുപയോഗിക്കുന്ന കസ്റ്റം മേഡ് ഷേഡ് ഷീറ്റ് [വില തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷനുകൾ]

Fitted Bottom Sheet of Superslick Acetate Bridal Satin. Only 100% Acetate has this super slick feeling that is unique to acetate satin. Custom made for a perfect fit for your mattress. Deeper mattresses and Sizes vary in price. Acetate sheets are center seamed. For Adjustable beds, we strongly suggest you add to the fitted bottom sheet: Anchor-Tite Corners, plus Wing Design at sides to allow room to flex. Please note that acetate is not a truly washable satin. Usable life can vary especially with the bottom sheet and pillowcases. Discounts are not applicable to custom-made orders. Click on images to view Colors Please allow 2-3 weeks to ship.


Subscribe