മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സൌജന്യ യുഎസ്എ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ്

0

നിങ്ങളുടെ കാർട്ട് ശൂന്യമാണ്

അസറ്റേറ്റ് ബ്രൈറ്റ് സാറ്റിന്റെ ഇഷ്ടാനുസൃത മേഡ് ബേഡ് സ്കോർസ് [വില തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ]

Bed Skirts of Acetate Bridal Satin ~ The finishing touch for your bed. Tons of Ruffles that match the Ruffled trim on our Pillow Shams. Luxurious Acetate Bridals Satin. Three sided with a 14-inch drop at sides and have a one piece percale platform. All of our custom-made Bed Skirts are made with a 4-inch fabric trim at the top horizontal edge of the bed skirt to ensure that the percale fabric of the bed skirt table is not visible. Options: Style Ruffled, Tailored, or Box pleated, Additional Drop Length, Split Corners, Four Sides. Discounts are not applicable to custom-made orders. Click on Images to View Skirt Styles and Colors [Box pleated not shown] Please allow 2-3 weeks to ship.


Subscribe