മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സൌജന്യ യുഎസ്എ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ്

0

നിങ്ങളുടെ കാർട്ട് ശൂന്യമാണ്

വില്പനയ്ക്ക്

ഐഎസ്-ട്വിൻ കോളേജ് സൈസ് നിറം സിലായി & സോഫ്റ്റ് ലിഞ്ചി സാറ്റിൻ ചുവടെയുള്ള ഷീറ്റ്, കളർ വൈറ്റ്

Twin College Size Sheet of our luscious Lingerie Satin fabric. Color: White.

In Stock for Immediate shipment.

Sheets of our luscious 600 TC true Lingerie Satin fabric. Our Lingerie Satin is an upscale, 600 thread count, super soft, elegant charmeuse satin of highest quality. Our Lingerie Satin is a washable blended rayon/polyester/spandex satin. It is the softest hand satin available. It can easily pass for the finest pure silk charmesue. We may be the only ones to use such an expensive"true" Lingerie-grade satin in bedding, and now a coordinated collection of lingerie. This soft-as-a-baby's-skin satin feels delightful against your skin. A Sheet Set includes a fitted bottom sheet, a flat top sheet and one Standard pillow case.


നിറം
വെള്ള നിറം (2)
വലുപ്പം

Subscribe